top of page

תקנון משתתפים Rooms and Realms

 

ביצוע הזמנה למתחם rooms and realms (להלן: "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול לפיו.
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לכל המינים:

 

ידוע למזמין שהאדם המבצע את ההזמנה חייב להיות בגיר מעל גיל 18.

הכניסה מורשת לגילאי 18 ומעלה בלבד. מתחת לגיל 18 נדרש ליווי מבוגר ואישור צוות המקום.

ידוע למזמין כי הקומה השניה של "המתחם" אינה נגישה למתניידים בכסא גלגלים.

מומלץ להגיע כ-10 דקות לפני שעת ההזמנה. אלא אם צוין אחרת ע"י המפעיל.

במקרה של איחור, לא יינתן החזר כספי או השלמת דקות על הזמן תרם ההגעה ל"מתחם", מתוך סך הזמן הקצוב להזמנה.

המתחם לא אחראי לכל נזק שיגרם למשתתפים בפעילות כתוצאה מהפעולות והמעשים שלהם.
הכניסה למתחם היא לחברי הקבוצה הרשומים בהזמנה בלבד, ולחברי צוות המקום.
על מנת להיכנס למתחם יש למסור סיסמא שתינתן ל"מנהיג" הקבוצה טרם מועד ההזמנה.

הכניסה למתחם מותנית בהפקדת כרטיס אשראי, לפיקדון במידה ויגרם נזק למתחם.
ה"מתחם" ובעליו שומרים לעצמם את הזכות לסרב להכניס או לסרב לשרת כל לקוח, מכל סיבה שהיא.
הכנסת אוכל ושתיה בקומה הראשונה אסורה בהחלט (למעט מים, קפה, חטיפים מאושרים או באישור המפעיל/ה).
לנוחיותכם, ניתן לעלות ולאכול בקומה השניה של המתחם. בנוסף תינתן לקבוצה אפשרות להכניס מזון ושתיה (כולל אלכוהול לקבוצות מעל גיל 18) משלה למתחם, לשימוש בקומה השניה בלבד. 

חובה! להישמע להוראות המפעיל/ה (להלן: "הקיפר - keeper" /"ליירה - lyra") בזמן הפעילות.

המתחם מצולם ע"י מצלמות אבטחה 24/7, ההנהלה רשאית לעשות כל שימוש במצלמות ובצילומים ולרבות המקרים בהם ישנו חשד לגניבה, ו/ או חשד שנעשתה עבירה על החוק/ תקנון המקום.

אין להפעיל שום כוח פיזי מופרז על שום פריט ו/או מוצר במהלך הפעילות ללא אישור המפעיל/ה! לאחר אזהרה ראשונה רשאי המפעיל/ה להפסיק את הפעילות באופן מיידי ולא יינתן זיכוי כספי.

הכניסה תחת השפעת סמים – אסורה בהחלט.
העישון במתחם אסור בהחלט. 

ידוע למזמין שניתן לצלם ו/או להקליט במהלך הפעילות ב"מתחם".

אין להוציא חפצים מהחדר ללא אישור הצוות. ידוע למזמין, במקרה של אי החזרה ו/ או לקיחה של חפץ כל שהוא לא מאושר מהחדר, סכום הפריט / החפץ יגבה מסכום הפקדון/ כרטיסו.

במקרה ונגרמו נזקים בכוונה תחילה ו/ או כתוצאה מכוח פיזי או אלימות, ההנהלה רשאית לדרוש פיצוי כספי עבור הנזקים ו/או לנקוט בצעדים משפטיים.

במקרה של הפרה של אחד מהכללים הרשומים בתקנון וזה ובפרט, במקרים של התנהגות לא נאותה או לא חוקית, רשאי המפעיל להפסיק את המשחק במקום, לא תוחזר המקדמה ואף יגבה מחיר של משחק מלא.
 

המחירים המפורסמים באתר:

החברה רשאית לעדכן מחירים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

המחיר הקובע הוא המחיר המפורסם באתר במועד הזמנת הפעילות.
 

תשלומים ומדיניות ביטולים:

ניתן יהיה לשלם על הזמנת פעילות אך ורק דרך האתר (במקרים חריגים ניתן להתקשר ל"מתחם").
ניתן לשלם ב"מתחם" על מוצרים נוספים אשר זמינים לרכישה ב"מתחם" עצמו.

במקרה של שינוי או ביטול הזמנה עד 24 שעות ממועד המשחק – יוחזר התשלום במלואו.

במקרה של שינוי או ביטול הזמנה בתוך פחות מ 24 שעות ממועד המשחק – יוחזר 70% מהתשלום.

במקרה של שינוי או ביטול הזמנה שהוזמנה מעל לשבוע ימים, בתוך מפחות מ48 שעות ממועד המשחק - יוחזר 70% מהתשלום.

במקרה של שינוי ברגע האחרון ו/או אי הגעה לזמן הנקבע - לא יוחזר התשלום.

 

תנאים נוספים:

החברה רשאית לפרסם את התמונות והסרטונים המצולמים בזמן הפעילות ברשתות החברתיות בהסכמת המצולמים בלבד.

החברה רשאית לשלוח אל המזמין הודעות שירות שונות הקשורות להזמנת הפעילות.

החברה מתחייבת שהפרטים האישיים שהוזנו במעמד הזמנת המשחק לא יועברו לצד שלישי, למעט לצורך אפיון לקוחות פוטנציאליים ע"י חברת שיווק ופרסום מטעמנו או לשליחת הודעה בודדת לגבי פתיחה של זמנים נוספים במתחם.

המזמין מתחייב להעביר את תנאי ההשתתפות במתחם rooms and realms לכל חברי הקבוצה אשר מגיעים למשחק.


 

שינויים ועדכונים של תקנון המשתתפים

 

החברה שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה לצרכיה או לשינויים בדין או להנחיות הרגולטוריות על פיהם אנו פועלים. בכל עת יופיע באתר האינטרנט שלנו המסמך המעודכן שמפרט את התקנון. על המשתמש לשים לב לשינויים אלו בכל כניסה לאתר והם יחולו על כל המשתמשים מיד מרגע עדכון המסמך אתר.

bottom of page